Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

UKS 55 Łódź

Idź do spisu treści

Menu główne

Dokumenty

 

STATUT  
UCZNIOWSKIEGO  KLUBU  SPORTOWEGO
„ 55 ”

Do pobrania:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:     Uczniowski Klub Sportowy „55”, zwane dalej „Klubem”.
2. Klub używa nazwy skróconej UKS „55”.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania     swoich celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedziba Klubu znajduje się w Łodzi.

§ 3

1. Klub działa na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz     niniejszego statutu.
2. Klub podlega wpisowi do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez     Prezydenta Miasta Łodzi i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków stowarzyszeń i związków sportowych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Posiada swoją stronę internetową oraz adres e-mail.

Rozdział 2. Cele Klubu oraz ich realizacja

§ 6

Celem Klubu jest:
       1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży,
       2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży,
       3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie            swego działania.


§ 7

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
       1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
       2) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć             pozalekcyjnych,
       3) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
       4) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,
       5) udział w realizacji ogólnokrajowego programu,
       6) organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów wypoczynkowych dla członków i             sympatyków Klubu,
       7) prowadzenie działań w celu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i             młodzieży, jako forma zapobiegania patologiom społecznym i wykluczeniu             społecznemu.

§ 8

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:
       1) kierownictwem i radami szkół,
       2) organami rządowymi i samorządowymi,
       3) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami            stowarzyszeń

§ 9

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
       1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,
       2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów, działaczy i sympatyków,
       3) bazie sportowo
rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,
       4) dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
       1) zwyczajnych,
       2) wspierających

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice oraz opiekunowie uczniów,     nauczyciele i sympatycy.
2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich     przedstawicieli ustawowych.
3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują     pomoc w realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.


§ 12

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na     podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej:
       1) imię i nazwisko (nazwę)
       2) miejsce zamieszkania (siedzibę)
       3) datę urodzenia (osoby fizyczne)
       4) oświadczenie o przystąpieniu
       5) zgodę przedstawicieli ustawowych (poniżej lat 16)
       6) zakres zadeklarowanej pomocy na rzecz Klubu (członkowie wspierający)
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu     uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli, dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji     Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji o wpisie Klubu do     ewidencji.


§ 13

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
       1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu i brać udział w głosowaniu nad             uchwałami i wnioskami,
       2) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,
       3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością             Klubu oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
       4) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych,             organizowanych przez Klub,
       5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przysługują członkom Klubu po ukończeniu     18 lat.
3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt 3-5 stosuje się również do członków wspierających;     ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu z     głosem doradczym.


§ 14

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:
       1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,
       2) brać czynny udział w działalności Klubu,
       3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek     członkowskich, a członków wspierających
spełnienia zadeklarowanych świadczeń na rzecz     Klubu.
3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania     barw Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych przepisami Polskich     Związków Sportowych.


§ 15

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
       1) śmierci członka,
       2) dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
       3) skreślenia z listy członków,
       4) rozwiązania Klubu.
2. Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
       1) nie spełnia wymagań statutowych,
       2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,
       3) działa na szkodę Klubu,
       4) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy
       5) zalega z płatnością składek przez okres 3 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia tego            nie spełnia.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może     się odwołać do Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia  wraz z     uzasadnieniem.
4. Postanowienia ust. 2 pkt 1-3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział 4. Władze Klubu oraz ich organizacja

§ 16

1. Władzami Klubu są:
       1) Walne Zebranie Członków Klubu,
       2) Zarząd,
       3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków Klubu w     głosowaniu tajnym.


§ 17

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
       1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
       2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz            udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
       3) wybór i odwołanie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,
       4) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w § 15 ust. 3,
       5) uchwalanie zmian w statucie Klubu,
       6) określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,
       7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
       8) decydowanie o rozwiązaniu Klubu,
       9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:
               a) wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu,
               b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.


§ 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd, co     roku.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo
Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest     przez Zarząd co cztery lata..
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd:
       1) z własnej inicjatywy,
       2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
       3) na wniosek 20 członków zwyczajnych Klubu.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu, o którym mowa w      ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego     Zebrania Członków Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3,     Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków Klubu powinien powiadomić na piśmie lub na     swojej stronie internetowej o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni     przed tym terminem.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków Klubu zmieniony lub     rozszerzony.
6. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby     zaproszone przez uprawniony organ zwołujący zebranie.


§ 19

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest prawomocne:
       1) w pierwszym terminie
gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków,
       2) w drugim terminie
bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin był            podany w zawiadomieniu.
2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w     Walnym Zebraniu Członków Klubu bierze udział co najmniej połowa członków.


§ 20

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w § 26 ust. 3 pkt 2, uchwały Walnego     Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co     najmniej 2/3 obecnych członków.
3. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.


§ 21

1. Zarząd Klubu składa się z 3 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. O składzie liczebnym Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów
członków Klubu, którzy     wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.


§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy:
       1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,
       2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
       3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków
       4) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
       5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
       6) składanie sprawozdań z działalności Klubu,
       7) zarządzanie majątkiem Klubu,
       8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
       9) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
      10) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
      11) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes
.§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa     miesiące.
2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania     Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy     członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni     funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.


§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
       1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,
       2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów            zarządzania tym majątkiem,
       3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania            Członków Klubu,
       4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania oraz wniosku w            sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
       5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo do:
       1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków z punktu            widzenia legalności, celowości i gospodarności,
       2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia            nieprawidłowości,
       3) występowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu.


§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i     Sekretarza.
2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz tryb przeprowadzania przez nią kontroli określa     regulamin Komisji.
3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności, co najmniej połowy     członków Komisji. Przy równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 26

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
       1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia            sprawozdania na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo
Wyborczym Członków Klubu,
       2) ustania członkostwa w Klubie,
       3) zrzeczenia się udziału w tych organach,
       4) odwołania przez Walne Zebranie Członków Klubu z powodu nie wykonywania swoich            obowiązków, działania niezgodnego ze statutem, bądź utraty zaufania członków Klubu.
2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek o odwołanie     członka Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była     umieszczona w porządku obrad.

§ 27

1. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało,     wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno     największą liczbę głosów.
2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dołączyć więcej niż połowy członków Zarządu lub     Komisji Rewizyjnej.


§ 28

Dla obsługi administracyjnej Klubu, Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.


Rozdział 5. Majątek Klubu

§ 29

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:
       1) składek członkowskich,
       2) darowizn, zapisów i spadków,
       3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,
       4) majątku Klubu,
       5) innych źródeł.


§ 30

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i     zaciągać zobowiązania.
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch     członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać     czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez     Zarząd.Rozdział 6. Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 31

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu w trybie określonym w § 19 ust. 2 i § 20 ust. 2.

§ 32

1. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony     majątek Klubu.
2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1, nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezes i Sekretarz     Zarządu Klubu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego